Pilietinės visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmimo procese gerinimas