Leader No. 1

Savirefkesija ir motyvacijayra viena iš esminių lyderio kompetencijų. 1 lyderis turi pakankamą šią kompetenciją. Lyderis pasitiki savimi, įvertina save, savo stiprybes ir savo galimybes. Pripažįsta savo jausmus ir jų pasekmes. Vidinių būsenų, poreikių, išteklių žinojimu ir intuicija daro įtaką darbuotojui jam atliekant užduotis. Tačiau šio lyderio savikontrolė yra sąlyginė. Lyderis, siekdamas savo tikslų, sunkiai valdo emocijas ir impulsus su žemesnio rango asmenimis.

1 lyderio socialinė kompetencija yra silpna, nors ši kompetencija yra svarbi vykdant darbo reikalavimus. Lyderis gerai prisitaiko aplinkoje, yra lankstus, tačiau jo socialinis sąmoningumas žemas. Tikslų siekiama aktyviai, nesirūpinant ir nesidomint kitų jausmais, poreikiais ir rūpesčiais. Jam nėra būdinga empatija, lyderis neteikia darbuotojams emocinės paramos.

Žinių visuomenėje ir ekonomikoje ypatingai svarbi žmogiškųjų išteklių vadybos kompetencija. 1 lyderiskonfliktus valdo sunkiai, sprendžiant problemas dažniausiai iššaukiami didesni konfliktai. Nejaučia ir neugdo kitų ir to nesiekia. Supranta stiprybes ir silpnybes, grupės elgsenos ir komandų vystymosi principus, tačiau organizacinis sąmoningumas silpnas ir formalus.

Antra vertus, 1 lyderis turi gerai išreikštas lyderystės, kokybės valdymo ir laiko valdymo kompetencijas. Lyderis visada iniciatyvus ir pasiruošęs siekti galimybių. Stipriai orientuotas į pasiekimus. Įkvepia darbuotojus siekti rezultatų, juos motyvuoja, perteikia lūkesčius ir užtikrina rezultatų pasiekimą. Numato, atpažįsta ir patenkina klientų poreikius. Užtikrina produkto pagaminimo kokybę, atitikimą reikalavimams, kiekiui, suderintai kainai ir aptartam laikui. Asmuo laiką planuoja efektyviai, užtikrina produktyvumą, tikslai, uždaviniai ir rezultatai pasiekiami be įtampos ir nuovargio.

Lyderių sėkmę vis labiau lemia ne siauros profesinės kompetencijos,o gebėjimas daryti globalias ir dinamiškas įžvalgas,globalių procesų suvokimas, mokėjimas susigaudyti sudėtingose situacijose ir atrasti sprendimą.Žiniomis grindžiamoje visuomenėje būtinaskaitmeninė kompetencija, kuri būtina ekonomikos plėtrai, inovacijoms diegti ir augimui užtikrinti, jos pagrindu vystomos ir kuriamos yra kitos kompetencijos. 1 lyderis gerai geba daryti globalias ir dinamiškas išvadas, nuolat seka ir efektyviai valdo informaciją, turi skaitmeninę kompetenciją.

Viena pagrindinių globalinės tvarkos požymių yra rizika, todėl rizikos valdymas yra viena iš esminių individo kompetencijų. 1 lyderis valdo riziką. Nors kitų idėjoms nėra itin atviras, tačiau pats ieško iššūkių, lengvai įsisavina naujoves.