Leader No. 2

Tuo tarpu 2 lyderis turi geras socialines, žmogiškųjų išteklių vadybos kompetencijas, tačiau silpnai išreikštas gebėjimo daryti globalias ir dinamiškas įžvalgas, rizikos valdymo, lyderystės, laiko valdymo kompetencijas.

Kalbant apie 2 lyderio socialines, žmogiškųjų išteklių vadybos kompetencijas pažymėtina, kad lyderis yra lankstus, puikiai geba prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje. Nuolat ir aktyviai kuria tarpusavio santykius, pasižymi aukšta empatija, domisi asmens rūpesčiais, jaučia kito emocijas ir poreikius bei suteikia emocinę paramą. Moka valdyti konfliktus, jaučia kitus asmenis, juos ugdo, stiprina gebėjimus, supranta stiprybes ir silpnybes, grupės elgsenos bei komandų vystymosi principus. Turi organizacinį sąmoningumą.

Tuo tarpu 2 lyderio gebėjimas daryti globalias ir dinamiškas išvadas yra ribotas. Lyderis neseka, nevaldo ir sunkiai analizuoja informaciją, laukia kitų asmenų įžvalgų. Galima rizika neįvertinama ir nevaldoma, dažniausiai sprendžiamos pasekmės, tačiau nevykdoma prevencija, kuri suvokiama teoriniame lygmenyje. Nėra atvirumo, neieškoma iššūkių. Nedideli lyderystės gebėjimai, t. y. lyderis labiau domisi tarpasmeniniais santykiais, tačiau ne kompetencija įkvėpti ir vadovauti asmenims ir grupėms. Įtikinėjimo taktika silpna, negeba motyvuoti darbuotojų. Trūksta iniciatyvos, neorientuotas į pasiekimus. Lyderis laiką planuoja ir valdo netinkamai, užduoties atlikimui koncentruojasi, tačiau vienai užduočiai atlikti išnaudoja daug energijos. Kokybės valdymo kompetencijos silpnokos – lyderisidentifikuoja klientų poreikius, tačiau jam trūksta kompetencijos identifikuotus poreikius patenkinti, t. y. užtikrinti produkto pagaminimo kokybę, atitikimą reikalavimams, kiekiui, suderėtai kainai ir aptartam laikui.

Vertinant savirefleksijos ir motyvacijos kompetenciją pažymėtina, kad 2 lyderis gerai save kontroliuoja, valdo pavojingas emocijas, impulsus ir resursus. Pasitiki savimi, tačiau savivertė didesnė nei asmens turimi ištekliai ir galimybės, todėl savęs vertinimas nėra tikslus ir adekvatus, nors savo jausmus ir jų pasekmes pripažįsta. Lyderis sunkiai motyvuoja darbuotojus ir jiems įtakos nedaro.

2 lyderis turi pakankamą skaitmeninę kompetenciją.