Praktinio mokymo sistema

 

Projekto vadovo kompiuterinės praktinio mokymo sistemos:

-          Esminių reikalavimų statiniams analizės, užtikrinimo ir modeliavimo  kompiuterinė studijų sistema.

Europos Sąjungos Tarybos priimtoje Direktyvoje 89/106/EEC nurodoma, kad visos valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų teritorijoje projektuojami ir statomi statiniai tenkintų šešis esminius statinio reikalavimus: mechaninis atsparumas ir pastovumas, gaisrinė sauga, higiena, sveikata ir aplinka, eksploatavimo saugumas, apsauga nuo triukšmo bei energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Šios sistemos pagalba vartotojas įgys gilesnių žinių ir praktinių įgūdžių analizuojant ir vertinant projektuojamo statinio atitiktį esminiams statinio reikalavimams bei daugiakriterinės alternatyvų analizės metodu modeliuoti  efektyviausias alternatyvas ir priimti geriausius sprendinius.

-          Higieninių reikalavimų naujiems, rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams analizės,  vertinimo ir modeliavimo kompiuterinė studijų sistema.

Sistema leis vartotojui analizuoti ir modeliuoti projektuojamų, statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų ir bei gretimų pastatų grėsmes gyventojų sveikatai dėl pavojingų kietųjų dalelių ar dujų buvimo ore, pavojingos spinduliuotės, netinkamo nutekamųjų vandenų, dūmų, kietųjų atliekų ar skystųjų šalinimo. Be to, leis analizuoti ir įvertinti projektuojant pastato vidaus aplinkai, geriamo vandens tiekimui, skystųjų ir kietųjų atliekų šalinimui bei išorės aplinkai keliamus reikalavimus. Siekiant šią sistemą detalizuoti, bus sukurta Kietųjų dalelių taršos nustatymo, analizės ir rekomendacijų teikimo kompiuterinė mokymo posistemė. Ši posistemė padės vartotojui įvertinti ir analizuoti žmonių skaičių patalpoje, asbestines skaidulas, žmonių srautą, dulkes iš statybų aikštelių, vėdinimo dažnumą, vidaus sienų, lubų ir grindų apdailos medžiagų (glaistų, dažų, lakų, medienos konservantų, klijų) skaidulas, izoliacinių medžiagų skaidukas per plyšius sienose, lubose ir grindyse, lauko sienų apdailos medžiagų skaidulas, išorinės aplinkos taršą, langų laidumą, atstumą nuo kelio, ventiliacijos sistemą, valymo dažnumą, grunto/žemės dulkes, žiedadulkes ir t. t. Išanalizavus ir pamodeliavus esamą situaciją bus teikiamos konkrečios rekomendacijos kietųjų dalelių kenksmingam poveikiui sumažinti.

 

 

Ypatingo statinio konstrukcinės dalies kompiuterinės praktinio mokymo sistemos duomenų bazę sudarys šios sistemos:

-          Netiesinės gelžbetonio elgsenos praktinio mokymo imitacinė sistema.

Gelžbetoninių konstrukcijų analizė visame pasaulyje projektuotojams kelia nemaža keblumų. Pastaraisiais metais pradėjus plačiai taikyti baigtinių elementų analizės programas, būtina išmanyti gelžbetonio netiesinės elgsenos ypatumus. Deja, dėl komplikuotos gelžbetonio, kaip sudėtingo kompozito, elgsenos net didelę patirtį turintys projektuotojai menkai išmano tokius dalykus, kaip betono valkšnumas ir susitraukimas, betono pleišėjimas, armatūros ir betono kontakto zonos elgsena, inkaravimo ilgis ir kt. Nežinant šių dalykų, baigtinių elementų programa skaičiuojant gelžbetonines konstrukcijas, galima gauti ne tik labai netikslius ir neekonomiškus, bet dargi ir rizikingus rezultatus. Šiame projekte ketinama sukurti pagalbinę vaizdinę priemonę, kuri padėtų Lietuvos statybos specialybių studentams ir inžinieriams suvokti įvairius gelžbetonio netiesinės elgsenos ir skaičiavimo metodų ypatumus. Bus siekiama vengti standartinių gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo normų formulių, medžiagą pateikiant kuo paprasčiau - remiantis klasikiniais medžiagų atsparumo skaičiavimo principais. Pateikimo medžiaga remsis ilgamete autorių novatoriškų mokslinių tyrimų ir pedagoginio darbo patirtimi. Autoriai nežino kitos tokios praktinio mokymo sistemos, skirtos geriau suvokti gelžbetoninių konstrukcijų netiesinę elgseną.

-          Netiesinės metalinių konstrukcijų mazgų analizės ir projektavimo praktinio mokymo informacinė sistema.

Šiandiena vienas iš būdų pasiekti didesnį ekonominį efektą statybos srityje yra tobulinti statybinių konstrukcijų projektavimo metodus. Šiuolaikinių konstrukcijų projektavimo metodų esmė yra kuo tiksliau atspindėti tikrąją konstrukcijos elgseną taikant netiesinius skaičiavimo metodus. Deja, dėl istoriškai susiklosčiusių statybinių plieninių konstrukcijų projektavimo tradicijų mūsų šalyje pažangiausi plieninių konstrukcijų projektavimo metodai paremti netiesine konstrukcijų ir jų jungčių analize praktiškai netaikomi. Ypač svarbu gerai išmanyti netiesinį plieninių konstrukcijų jungčių skaičiavimą, kadangi teisingai suprojektavus jungtis ne tik užtikrinamas šių jungčių patikimumas bet taip pat leidžia racionaliau suprojektuoti visą konstrukciją.

Šiame projekte ketinama sukurti pagalbinę imitacinę praktinę sistemą plieninių konstrukcijų mazgų skaičiavimui taikant netiesinę jų elgseną ir tikrąjį jų standį ir stiprį. Ši sistema padės Lietuvos studentams ir inžinieriams projektuotojams suprasti kaip praktiškai taikyti šiuolaikinius plieninių konstrukcijų projektavimo metodus. Pateikiama medžiaga remsis autorių moksline ir pedagogine patirtimi bei gerąja Europos Sąjungos universitetų patirtimi.

Sukurta Netiesinės metalinių konstrukcijų mazgų analizės ir projektavimo praktinio mokymosi imitacinė sistema pagerins studentų konceptualų mąstymą, gebėjimus taikyti teorines žinias praktinėje veikloje, savarankišką mokymąsi. Šį sistema leis panaudoti mokymuisi atvejo metodą bei leis taikyti e-mokymosi sistemą.

 

 

Nekilnojamojo turto vystymo kompiuterinės praktinio mokymo sistemos:

-          Nekilnojamojo  turto vystymo modeliavimo sistema.

Sistema pagalba vartotojai galės modeliuoti ir analizuoti įvairias nekilnojamojo  turto vystymo situacijas (žemės sklypo įsigijimas, statyba rangos būdu, statyba ūkio būdu, mišrusis statybų organizavimo būdas, statinio statybos valdymas, statybinės įmonės darbuotojų motyvavimo sistema, darbo sauga statybinėje įmonėje, derybų su subrangovais ir tiekėjais vedimas ir t. t.).  Taip pat vartotojai susipažins su viso nekilnojamojo  turto vystymo proceso variantiniu projektavimu ir integruota analize.

-          Nekilnojamojo turto analizės ir derybų kompiuterinė praktinio mokymo sistema.

Nekilnojamojo turto analizės ir derybų kompiuterinė praktinio mokymo sistema sudarys galimybes  paanalizuoti ir pamodeliuoti tokias praktines situacijas: nekilnojamojo turto pardavimas, pirkimas, nuoma, paskolos, draudimas, rinkos vertės skaičiavimas, elektroninės derybos, alternatyvų palyginimas ir t. t. Vartotojas galės modeliuoti ir analizuoti įvairias derybų strategijas ir taktikas.

-          Statybos medžiagų ir gaminių gamybos ir eksporto analizės sistema

Statybos medžiagų ir gaminių gamybos ir eksporto analizės sistema sudaryta iš dviejų posistemių: Lietuvos statybos medžiagų ir gaminių konkurencingumo analizė; potencialių eksporto rinkų analizė. Siekdamas analizuoti ir nustatyti efektyviausias Lietuvos eksportuojamas statybos medžiagas ir gaminius, vartotojas galės atlikti bendrą jų konkurencingumo analizę statiniu ir dinaminiu požiūriais pagal tokius kriterijus: eksporto dydis; eksporto augimas; eksporto augimo stabilumas nagrinėjamu laikotarpiu; užimama pasaulinė rinkos dalis; užimamos pasaulinės rinkos dalies pokyčiai; pasaulinės importo rinkos pokyčiai; produktų vieneto vertė; importuojančių rinkų skaičius ir t. t. Vartotojas analizės metu galės nustatyti:

·          Statybos medžiagų ir gaminių prioritetiškumą. Aiškiai matyti, dėl kokių priežasčių viena ar kita prekė yra konkurencingesnė. Pirmąsias vietas pagal prioritetiškumą užėmusios prekės atitinka pasaulinius reikalavimus ir jų eksportui nagrinėjama šalis yra gerai pasirengusi.

·          Tendencijos – kiek procentų pagerėjo (pablogėjo) konkrečios prekės padėtis, palyginti su kitomis prekėmis nagrinėjamu laikotarpiu.

Taip pat vartotojas galės paanalizuoti potencialias statybos medžiagų ir gaminių rinkas pagal tokius faktorius: eksporto dydis; eksporto augimas; eksporto augimo stabilumas nagrinėjamu laikotarpiu; užimama rinkos eksporto dalis Lietuvoje; užimama rinkos eksporto dalis pasaulyje; užimamos pasaulinės rinkos dalies pokyčiai; pasaulinės importo rinkos pokyčiai; prekės kokybės ir kainos santykis; importo tarifų pasikeitimai; esamų vartojimo tradicijų palankumas lietuviškai produkcijai; rinkos kainų lygis; rinkos saugumas ir patikimumas; vartotojų mokumas, perkamoji galia; mokios paklausos mažėjimo/didėjimo tendencijos nagrinėjamose rinkose; rinkos dydis; paklausos ir pasiūlos lygis; atstumas; ekonominė, finansinė ir politinė rizika; įėjimo į rinkas barjerai (kvotos, muitai); perspektyvų įvertinimas.

-           

 

Statybos vadovo kompiuterinės praktinio mokymo sistemos:

-          Statybos medžiagų ir gaminių e-verslo ir e-derybų apmokymo (SMGEVA) sistema.

Sistemos vartotojai dirbdami su SMGEVA sistema išmoks dirbti su šio tipo sistemų tipinėmis funkcijomis: statybos medžiagų ir gaminių (SMG) poreikio nustatymas, pirkėjo registravimas, gaminio (gaminių grupės) paieška, analizė, e-derybos, užsakymo forminimas, užsakymo forminimas ir apmokėjimo būdo parinkimas, užsakymo perdavimas, užsakymo apmokėjimas, užsakymo apmokėjimo patikrinimas, SMG tiekimas, SMG pristatymo tvarkaraštis pateikiamas realiu laiku, informacija apie SMG pristatymo delsimus bei užsakymo pasikeitimus, gautų rezultatų analizė. Vartotojai dirbdami su SMGEVA sistema taip pat išmoks nustatyti efektyvias statybos medžiagas ir gaminius: vartotojas atlieka SMG paiešką pagal jį dominančius parametrus; paieškos programa pateikia informaciją, kiek prekių pagal kiekvieną nustatytą parametrą yra sandėliuose; vartotojas racionalizuoja SMG paieškos parametrus; alternatyvų suradimas; palyginimo lentelės ar lentelių formavimas (atsižvelgiant į įvairias nuolaidas ir kitas sąlygas); daugiakriterinė alternatyvų anlizė; efektyviausios alternatyvos nustatymas; e-derybos, galutinių rezultatų pateikimas.

-          Statybos projektų valdymo kompiuterinė praktinio mokymo sistema.

Sistemos vartotojai dirbdami su sistema išmoks analizuoti visą statybos projektų valdymo procesą bei jo sudėtines dalis. Su sistemos pagalba vartotojai galės pamodeliuoti statybos projektų valdymo techninius, technologinius, organizacinius, vadybinius, ekonominius, psichologinius, socialinius, kultūrinius ir kitus spektus. Modeliuojant šiuos aspektus taip pat bus atliekama statybos projektų valdymo proceso sudėtinių dalių daugiakriterinė analizė, alternatyvų sudarymas ir vertinimas bei rekomendacijų pateikimas. Su sistemos pagalba vartotojai išmoks nustatyti efektyvų statybos projekto valdymo procesą, kai jame dalyvauja įvairios suinteresuotos grupės, alternatyvių projektų variantų gali būti šimtai tūkstančių, kai kintant statybos projektų valdymo proceso sudėtinėms dalims, išorinei aplinkai keičiasi ir viso projekto efektyvumas.